Algemene voorwaarden

1.        Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn bepaald door Verfland bv met maatschappelijke zetel te Sint-Truidersteenweg 394 te Hasselt BTW nummer: BE 0477 628 889, Tel: 011 87 44 70, handeldrijvend onder de naam IKWILVERVEN. Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden. Te allen tijde behoudt IKWILVERVEN zich het recht  voor de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen. Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via info@ikwilverven.be

2.        Prijzen
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 21% BTW. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW nummer.

3.        Veilig online betalen
De IKWILVERVEN webshop staat garant voor een veilige betaalomgeving. Wij werken met een gespecialiseerde online betaal agent, MultiSafepay. Deze zorgt dat de betaling in alle veiligheid behandeld wordt, zonder dat wij betaalgegevens van de klant kunnen zien. IKWILVERVEN voorziet betaalmogelijkheden via Visa, Mastercard, Bancontact/Mister cash, iDeal en overschrijving.
Wanneer er betaald wordt per overschrijving, wordt het pakket pas verzonden na ontvangst van het gestorte bedrag.
Bij overschrijving gaat de leveringstermijn pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke levering. De leveringstermijn bij een overschrijving bedraagt minimaal 1 werkdag tot maximaal 15 werkdagen na ontvangst van de betaling. De levering naar buitenland bedraagt minimaal 2 werkdagen en maximum 30 werkdagen.
Wanneer men van de andere betaalmogelijkheden gebruik maakt kan men sneller over het pakket beschikken.
IKWILVERVEN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een niet doorgevoerde transactie. Merkt u problemen op tijdens het betalen, contacteer dan uw bankagent of neem contact op met IKWILVERVEN via mail naar info@ikwilverven.be

4.        Aanvaarding van de bestelling
IKWILVERVEN is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door IKWILVERVEN bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. IKWILVERVEN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

5.        Verzending en Levering
Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze pakketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt met duurzame materialen. Daarna worden ze verstuurd via Bpost die op zijn beurt zorgt voor een veilige aflevering van het pakket.
De klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres. IKWILVERVEN is niet aansprakelijk voor een foutieve levering. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.
Momenteel zijn de zendingen beperkt tot België en Nederland. Wie toch wenst te bestellen vanuit een ander land binnen de Europese Unie kan dit probleemloos doen, enkel zal de verzendingskost dan hoger liggen.
–          zending België of Nederland: €6,95
Tarieven voor de rest van Europa kunnen, tezamen met de bestelling, aangevraagd worden via info@ikwilverven.be
Tarieven worden jaarlijks aangepast door Bpost.
Wie voor 15 uur bestelt, met levering in België, ontvangt zijn pakket normaal de volgende werkdag. Wegens onvoorziene omstandigheden (zoals staking, weersomstandigheden, …) kan het zijn dat het pakket later dan voorzien de bestemming bereikt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van IKWILVERVEN.
Pakketten kunnen steeds opgevolgd worden via een track en trace code van Bpost.
Indien men vragen heeft over de verzending kan men steeds contact opnemen met IKWILVERVEN via mail naar info@ikwilverven.be
IKWILVERVEN zorgt ervoor dat de pakketten volledig zijn beschermd. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. De klant moet hier uiterlijk binnen de 24u schriftelijk melding van maken anders wordt aangenomen dat de klant akkoord gaat met de beschadiging. IKWILVERVEN kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.

6.        Retourneren
   6.1.   Retourprocedure
IKWILVERVEN geeft de mogelijkheid om de producten om te ruilen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de aankoop. Nadat deze termijn verstreken is kan er niet meer geruild worden. Indien wij de producten, voldaan aan de voorwaarden, hebben ontvangen maken wij binnen de 5 werkdagen uw geld over. Dit wilt zeggen: de verzendkosten van de heenzending en het aankoopbedrag.
De voorwaarden om te kunnen ruilen zijn de volgende:
1. Retour dient te gebeuren binnen de 14 dagen na levering.
2. Producten die zijn ‘aangekleurd’ kunnen niet geretourneerd worden.*
3. Wanneer men via de post verstuurt moeten de artikelen, in een goede doos ingepakt en afgeplakt worden. Er wordt aangeraden om de originele doos niet te beschadigen zodat het voor terugzending hergebruikt kan worden. De originele fabrieksetiketten- en/of verpakkingen mogen niet verwijderd worden.
4. Indien een of meer artikelen schade oploopt door de verzending valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer door onvoldoende verpakking artikelen schade oplopen kan dit niet meer omgeruild worden. De artikelen mogen op zich geen enkel teken van gebruik vertonen.
* zie onderdeel ‘6.3. Uitzondering op herroepingsrecht’

6.2.   Herroepingsrecht
Zoals artikels VI 47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
Elke online aankoop kan binnen 14 kalenderdagen herroepen worden.  Hiervoor moet IKWILVERVEN via mail op de hoogte gebracht worden. Dit kan zoals aangegeven bij artikel ‘6.1.   Retourprocedure’.
Als de klant kiest voor het pakket binnen een termijn van 14 kalenderdagen terug te sturen per post dan draagt de klant zelf het risico en de kosten van verzending. Er wordt aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren.
De klant wordt terugbetaald via overschrijving. IKWILVERVEN is verplicht om de waarde van het pakket binnen de 30 kalenderdagen terug te betalen, wanneer het pakket zonder schade in originele staat terug geleverd is. Als de klant kiest om via overschrijving terugbetaald te worden is hij/zij verplicht zijn/haar rekeningnummer (IBAN nr. en BIC code) door te geven.
Indien artikelen schade oplopen door de verzending of kwijtraken kan men niet meer rekenen op een compensatie.

6.3. Uitzondering op herroepingsrecht
Zoals artikels VI 47 van het Wetboek Economisch Recht beschrijven, kan de consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als: ‘de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd (bv. op maat gemaakte kledij) In het geval van IKWILVERVEN op kleur gemaakte verf.

 6.4. Modelformulier voor Herroeping
Indien uw bestelling voldoet aan alle retourvoorwaarden stuurt u een mail naar info@ikwilverven.be. Zorg dat uw mail de volgende informatie bevat:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
1. voornaam, naam
2. adres, postcode, plaats, land
3. tel en/of gsm
4. e-mail
5. ordernummer
6. reden van retour

Vervolgens zal onze sales afdeling contact met u opnemen om uw retour in orde te maken. Zij sturen u, digitaal of fysiek, een retouretiket op. Deze kunt u gebruiken om de doos met uw retour te etiketteren, en zo terug te sturen naar ons. Na goed ontvangst van de retour, d.w.z. zoals van te voren afgesproken, storten wij u geld binnen 5 dagen terug op uw bankrekening.

7.        Kortingscodes- bon
Een kortingscode- bon die men heeft gekregen of aangekocht, wordt via een unieke code herkend en wordt in de prijs in mindering gebracht, of wordt het kortingspercentage toegekend, met de waarde van de bon. Deze bon kan slechts 1 maal gebruikt worden en moet volledig opgebruikt worden. Een mogelijke restwaarde, wanneer men een lager bedrag aankoopt, kan niet worden teruggegeven. IKWILVERVEN is niet aansprakelijk voor onbruikbare codes door nonchalant gebruik na aankoop van de kortingscodes- bon.

8.        Beeld- en tekstmateriaal
IKWILVERVEN probeert om een zo duidelijk mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor IKWILVERVEN niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele zet- of drukfouten op de webshop, facturatie en mailings.

9.     Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij IKWILVERVEN en hiervoor een account aanmaakt dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. IKWILVERVEN houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. IKWILVERVEN respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
IKWILVERVEN maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

10.     Garantie en klachten
De wettelijke rechten van de consument inzake garantie zijn opgenomen in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Het betreft hier niet de algemene garantieregeling tegen verborgen gebreken die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1641 tot 1649). Sinds 1 januari 2005, datum van inwerkingtreding van deze wet, heeft de beroepsverkoper de wettelijke verplichting om de consument een consumptiegoed te leveren dat beantwoordt aan de verkoopovereenkomst. De wet biedt de consument in geval van gebrek aan overeenstemming van een consumptiegoed gekocht bij een verkoper, een wettelijke bescherming gedurende 2 jaar vanaf de levering van het goed, wanneer het om de eerste eigenaar gaat.
Teneinde van dit recht te kunnen gebruik maken, dienen alle klachten met betrekking tot verborgen gebreken en de niet-conforme levering uiterlijk binnen de 2 maanden na ontdekking ervan via de post met aangetekend schrijven aan IKWILVERVEN ter kennis worden gebracht. Sint-Truidersteenweg 394, te Hasselt (BE).
De gebreken dewelke aan het licht komen na zes maanden te rekenen vanaf de aankoop worden niet geacht verborgen gebreken te zijn, tenzij de koper hiervan het tegenbewijs levert.
Teneinde van deze garantie en de conventionele (fabrieks-)garantie te kunnen genieten dient de koper het aankoopbewijs te kunnen voorleggen.
IKWILVERVEN zal niet tot enige garantie gehouden zijn zo het gebrek het gevolg is van slijtage, ouderdom, verkeerd gebruik, ongeval, overmacht e.d.
De garantie van IKWILVERVEN zal steeds beperkt zijn tot de garantie dewelke zij van de betrokken leverancier krijgt.
Geenszins zal IKWILVERVEN kunnen aansprakelijk geacht worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door en aan de verkochte goederen.

11.     Toepasselijk recht
Bij geschillen zal het Belgisch recht primeren en bijgevolg voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Hasselt.

13.     Gegevens IKWILVERVEN
Maatschappelijke zetel:
Verfland BV
BE 0477 628 889
Sint-Truidersteenweg 394
3500 Hasselt